Notaria Poblenou

La notaria Poblenou, situada al barri de Sant Martí a Barcelona. I Dirigida pel notari Juan Carlos Alonso, li ofereix serveis notarials tant en l’àmbit civil com a mercantil.

El notari és un funcionari públic de l’Estat que ha de proporcionar als ciutadans la seguretat jurídica que promet la Constitució en el seu article  en l’àmbit del tràfic jurídic extrajudicial. Al temps és un professional del Dret que exerceix en règim de competència. Aquesta doble qualitat garanteix la seva independència.

El notari és un professional proper i imparcial que t’ajuda, assessora i garanteix que el teu contracte o negoci estigui ajustat a la més estricta legalitat. El notari és garantia de legitimitat i seguretat tant per als particulars com per l’Estat.

El notari presta assessorament gratuït i imparcial. T’indica el millor camí per aconseguir amb èxit els teus objectius dins del marc que permetin la legalitat civil, mercantil, administrativa i fiscal.

És fonamental que acudeixis al notari que lliurement hagis triat en la primera fase de la negociació. No firmis cap tipus d’acord privat previ a l’escriptura pública sense haver consultat abans amb el teu notari. No tinguis objeccions a expressar-li els teus dubtes i preocupacions sobre qualsevol qüestió relacionada amb la tramitació de l’escriptura, amb els impostos, els registres… Si decideixes que de moment no et convé o no vols fer el que projectaves, el notari no et cobrarà per aquesta consulta.

El notari té l’obligació d’assessorar jurídicament, interpretar, configurar i autenticar conformement a la legalitat la voluntat de totes les parts i de forma especial a aquella més necessitada de protecció (article 147 del Reglament Notarial).

Com a funcionari públic, el notari adequarà a la més estricta legalitat qualsevol document, declaració o acte que els particulars li sol·licitin i comprovarà que els negocis benvolguts per les parts reuneixen els requisits exigits per l’ordenament jurídic.

Els notaris apliquen un aranzel fix que va establir el Govern en 1989 i que des de llavors no s’ha revisat. L’aranzel és el mitjà pel qual es retribueix la funció notarial i el sistema amb el qual es finança la seguretat jurídica preventiva.

Tots els notaris d’Espanya cobren el mateix per idèntic servei. La competència entre ells només es basa en la qualitat. Això garanteix l’accés de tots els ciutadans, amb independència de la seva renda, als serveis de seguretat jurídica preventiva que presten els notaris.

Els honoraris notarials són només una petita part del que es paga en la notaria. La major part de la factura és una provisió per fer front a impostos, honoraris de registradors i altres despeses que es generen, que el notari abona en nom del client.

La factura notarial cobreix íntegrament el servei de fe pública extrajudicial: oficines, sou de l’equip professional, segur de responsabilitat civil, informatització, enquadernació i conservació de les escriptures, manteniment dels col·legis… només una part correspon als honoraris del notari.

Vol conèixer els nostres serveis notarials?

Admin-poblenouInici